men and women husband watches wife cheat
&ad=2" target="_blank" >

MAIN NEWS

]Xn-\m-bn-c-§-fp-sS Po-h-s\-Sp-¯ l-bm³ hn-b-äv-\m-anðþ cmPyw \-Sp-¡-¯nð, Icf-en-bn¡pw hoUntbm ImWmw

^n-en-ss¸³-knð B-ª-Sn-¨ Np-g-en-s¡m-Sp-¦m-äv l-bm³ hn-b-äv-\m-an-se¯n. ^n-en-ss¸³-knð 40 e-£-t¯m-fw P-\§-sf Zp-cn-X-¯n-em¡n-b l-bm³ se-bv-sä Zzo-]nð am{Xw ]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw t]-cp-sS Po-h-s\-Sp-¯p-sh-óm-Wv I-W¡v. cm-Py-am-sI t\m-¡p-t¼mÄ Po-h³ \-jv-S-s¸-«-h-cp-sS F-®w Imð-e-£-t¯m-f-am-Ip-sa-óv kqN-\. `q-an-bnð B-ª-Sn-¨ Np-g-en-¡m-äp-I-fnð G-ähpw ITn-\am-b Np-g-en-¡m-äm-Wv l-bm³. ^n-en-ss¸³-kv Xo-cw hn-«v hn-b-äv-\m-an-te-¡v l-bm³ F-¯n-b-Xm-bm-Wv dn-t¸mÀ-«v. cm-Py¯pw e-£-¡-W-¡n-\v B-fpI-sf am-än

men and women husband watches wife cheat
men and women husband watches wife cheat

TOP NEWS

K-{_ntb-e sF-ÉÀ hn-izkp-µcn

Cu hÀj-s¯ an-kv bq-Wn-th-gvkv (hn-izkp-µcn) ]-«w sh-\n-skz-e-¡m-cn K-{_ntb-e sF-ÉÀ¡v. tamkv-tIm-bnð \-S-ó kuµ-cy a-Õ-c-¯nð 85 cm-Py-§-fnð \n-óp-Å kp-µ-cn-am-sc ]n-´-Ån-bm-Wv C-cp-]-¯-ôp-Im-cnbm-b K-{_ntb-e In-co-Sw kz-´-am-¡n-bXv. Ignª Bdp hÀj¯n\nsS CXp aqómw XhWbmWv sh\ntkzebnð \nóp ankv bq\nthgvkmbn sXcªSp¡s¸SpóXv. Ignª hÀjs¯ ankv bqWnthgvkv Atacn¡bpsS Henhob IÄt]m K{_ntbe¡p IncoSw ssIamdn. ankv kvs]bn³ ]{Sojy bpdo\ tdm{UnKkv Hómw d®d¸pw ankv CIztUmÀ tIm¬Ì³k _bvkv 2mw d®d¸pam-bn. C-´y-³ kpµ-cn

kz´w hr-jv-Ww B-Wn-b-Sn-¨v X-d-bnð X-d-s¨m-cp
{]-Xn-tj[wþ hoUntbm ImWmw

]p-Xp-a-bmÀ-ó {]-Xn-tj-[ co-Xn-IÄ I-sï-¯n A-Xv A-h-X-cn-¸n-¨v tem-I {i-²- B-IÀ-jn-¡m³ Nn-eÀ-¡v {]-tXy-I I-gn-hp-ïv. d-jy-¡m-c\m-b H-cp I-em-Im-c³ F-´m-bm-epw Cu hn-`m-K-¯nð DÄ-s¸-Sp-ó H-cm-fm-sW-óv I-gn-ª Znh-kw hy-à-ambn. kz-´w hr-jv-W-w B-Wn-b-Sn-¨v X-d-bnð X-d-¨p-h-¨m-bn-cp-óp ]qÀ-W \-á-\m-bn t]ym-«À ]-sh³-kv-In F-ó Cu I-em-Im-c³ {]-Xn-tj-[n-¨-Xv. d-jy-bn-se `-c-W-Iq-S-¯n-s\-Xn-tc-bm-bn-cpóp Cu hy-Xykv-X {]-Xn-tj[w. \q-dp-I-W-¡n-\v k-µÀ-i-IÀ t\m-¡n \nð-s¡ d-jy-bn-se tamkv-tIm-bn-ep-Å N-cn-{X

Bgv-k-W-en-s\ bp-ssWä-Uv X-IÀ¯p, kn-än¡pw tXmðhn

Cw¥njv {]nanbÀ eo-Kv t]m-bnâv tS-_n-fnð H-óm-a-òmcm-b B-gv-k-W-en-s\ \n-e-hn-ep-Å Nm-¼y-òmÀ am-ô-ÌÀ bp-ssWä-Uv G-I-]-£o-bam-b H-cp tKm-fn-\v Io-g-S¡n. ap³ B-gv-k-Wð Xm-cw tdm-_n³ hm³-t]-gv-kn-bm-Wv bp-ssW-ä-Un-\m-bn 27mw an-\n-änð hnP-b-tKmÄ h-e-bn-em-¡n-b-Xv. am-ô-kv-ä-dn-se a-säm-cp Soam-b am-ô-kv-äÀ kn-än-sb k-ïÀ-em³-Uv A-«n-a-dn-¨p. F-Xn-cnñm-¯ H-cp tKm-fn-\m-bn-cp-óp kn-än-bp-sS tXmðhn. Ccp]¯nsbmómw an\nänð ^nð _mÀUvsÉbpsS hIbmbncpóp tKmÄ. ap³-\n-c-¡mcmb tSm«-\w tlm-Sv-kv-]-dpw tXmð-hn. \yq

i{XptZmjw: hn.Fkv. ANypXm\µ\v ap«nd¡ð hgn]mSv-

i{XptZmj]cnlmc¯n\pw BtcmKy¯n\pambn kn.]n.Fw. apXnÀó t\Xmhv hn.Fkv. ANypXm\µ\v ap«nd¡ð hgn]mSv. i\nbmgvN D¨bv¡v 12\v KpcphmbqÀ Xncpsh¦nSmNe]Xn t£{X¯nembncpóp hgn]mSv. hn.FÊnsâ aI³ Acp¬IpamdmWv IpSpw_ktaXw F¯n hgn]mSpIÄ \S¯nbXv. hn.FÊn\pthïn cïv ap«pIfpw Acp¬Ipamdn\v i{Xpkwlmcw AS¡apÅ ap«pIfpw \S¯n.

Bjkv t{Sm-^nþ Hm-ko-kv So-ambn

Cw-¥-ïn-s\-Xn-tc A-Sp-¯-bmgv-N B-cw-`n-¡p-ó Bj-kv ]-c-¼-c-bv-¡p-Å Hm-kv-t{S-en-b³ So-an-s\ {]-Jym-]n¨p. t]-kÀ an-¨ð tPm¬-k¬ So-anð Xn-cn-sI-sb¯n. Cw-¥-ïnð \-S-ó Bj-kv ]-c-¼-c-¡n-sS Cw-¥o-jv B-cm-[-I-cnð \nóv G-sd I-fn-bm-¡ð t\-cn« tPm-¬k-sW So-anð \n-óv ]p-d-¯m-¡n-bn-cpóp. ]n-óo-Sv G-I-Zn-\-§-fn-se an-I-¨ {]-I-S-\-t¯m-sS Xn-cn-sI h-cp-I-bm-bn-cpóp Cu t]kÀ. ssa-¡nÄ ¢mÀ-¡m-Wv Iym-]v-ä³. {_n-kv-s_-bn-\nð \-hw-_À 21\m-Wv B-Zy sS-Ìv.

Nn{X-bv-s¡m-¸w ]m-Sn N-{µ-te-J-bv-¡v a-säm-cp kz-]v-\-km-£m-Xv-Imcw

a-e-bm-f-¯n-sâ hm-\-¼m-Sn sI.Fkv. Nn-{X-bv-s¡m-¸w H-cp ]m«v. cm-P-lw-k-ta F-óv Xp-S-§p-ó Nn-{X B-e-]n-¨ Km-\w ]m-Sn tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-fn-I-fp-sS lr-Z-b-¯nð Ip-fnÀ-a-g s]-¿n-¨v {]-i-kv-Xn-bn-te-¡p-bÀ-ó N-{µ-te-J-sb-ó ho-«-½-bp-sS G-ähpw hen-b kz-]v\w. A-Xpw Có-se km-£m-Xv-I-cn-¡-s¸«p. a-I\pw `À-¯m-hn-\p-sam-¸w sN-ssó-bn-se-¯n A-hn-sS H-cp Ìp-Un-tbm-bnð h-¨m-bn-cp-óp sd-t¡m-UnMv. Sn. tPm¬ kw-hn-[m-\w sN-¿p-ó ln-kv s\bnw Cu-kv tPm¬ F-ó Nn-{X-¯n-\v th-ïn-bm-Wv Xm-tem-ew Xm-tem-ew Ip-ªn-¡m-t

NmÄ-kn\pw Im-anñ-bv¡pw tI-c-f-¯nð A-Xn-Kw-`o-c kzo-I-cWw,
C-óv B-Xn-c-¸-Ånbpw hm-g-¨mepw k-µÀ-in-¡pw, cm-{ã-]-Xn-s¡m-cp-¡p-ó kpc£!

B-Zy Zn\w I-Y-I-fnbpw `-c-X-\m-Sy-hpw I-f-cn-¸-bäpw I-ïv hn-kv-a-bn-¨ NmÄ-kv cm-P-Ip-am-c-\bpw Im-anñ ]mÀ-¡dpw tI-c-f-¯n-se X-§-fp-sS cïmw Zn-\w B-Xn-c-¸Ån, hm-g-¨mð hn-t\m-Z kôm-c tI-{µ-§-fnð sN-e-h-gn-¡pw. C´ym k-µÀ-i-\-¯n-sâ `m-K-am-bn \m-ev Znh-kw tI-c-f-¯nð sN-e-h-gn-¡m³ C-ó-se-bm-Wv NmÄkpw Im-anñbpw s\-Sp-¼m-ti-cn- FbÀ-t]mÀ-«nð {]-tXy-I hn-am-\-an-d-§n-b-Xv. C-´y³ k-a-bw D-¨-bv¡v 1.35\v hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se¯n-b C-cp-h-scbpw kw-L-s¯bpw a{´n sI. _m-_p-hn-sâ t\-Xr-Xz-¯nð kzo-Ic-Ww \ðIn. ]n-ó

PÀa³ kbânÌv lrZbmLmX¯nsâ Po³ IWvsS¯n

PÀa³Imcmb cWvSv kbânÌpIÄ lrZbmLmXw DWvSm¡póXnsâ Po³ IWvsS¯n. GXmWvSv 15 iXam\w lrZbmLmXhpw Cu Po³ aqeamWv DWvSmhpósXómWv ChcpsS shfns¸Sp¯ð.

men and women infidelity in marriage husband watches wife cheat
men and women husband watches wife cheat
&ad=124" target="_blank" >

PRAVASI SPECIAL NEWS

tIw{_nUvPnð tXmakv- sNdnbm\pw IpSpw_¯n\pw kvt\tlmjvaf
bm{Xbb¸v \evIn

യു കെ യില്‍ നിന്നും പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി അബുദാബിയിലേക്ക്പുറപ്പെടുന്ന തോമസ് ചെറിയാനും (ടോജോ) കുടുംബത്തിനും കേംബ്രിഡ്ജില്‍ സ്‌നേഹോഷ്മളമായ യാത്രയയപ്പ് നല്കി. കേംബ്രിഡ്ജ് സെന്റ് ഫിലിഫ് ഹോവാര്‍ഡ് കാത്തലിക്ക് കമ്മ്യുനിട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരുക്കിയ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങില്‍ ഇടവക വികാരി മോന്‍സിഞ്ഞോര്‍. യുജിന്‍ ഹര്‍ക്‌നെസ്സ്, ഈസ്റ്റ് ആന്ഗ്ലിയാ സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ ചാപ്ലിന്‍ റവ.ഫാ. മാത്യു വണ്ടാലക്കുന്നേല്‍,സെന്റ് തോമസ് കാത്തലിക്ക് ഫോറം കണ്‍വീനര്‍ അപ്പച്ചന്‍ കണ്ണഞ്ചിറ, കേംബ്രിഡ്ജ് സീറോ മലബാ

s_Àan§vlmw cïmw i\nbmgvN I¬sh³j³ H³]Xmw
XobXn

hnimknIÄ {]XymitbmsS Im¯ncn¡pó cïmw i\nbmgvN I¬sh³j³ \msf, s_Àan§vlmw _tYð sksâdnð cmhnse F«p apXð sshIptócw \mep hsc \S¡pw. Fkv. H. C. bnð ]s¦Sp¯ bphP\§Ä P]ame sNmñn I¬sh³j³ ]cn.A½bv¡p kaÀ¸n¡pw. sklntbm³ bp. sI. bpsS t\XrXz¯nð \S¡pó ip{ipjIfnð, ]cn.It¯men¡m k` {]tXyIambn \hw_À amkw A\pkvacn¡pó kIe hnip²cptSbpw a[yØhpw, IpSpw_§fnð \nópw acn¨p t]mb kIescbpw HmÀ¯v {]mÀYn¡póp.

bpIva sku¯v CuÌv- sku¯v shÌv
Iemtaf¡v Cóv Xncioebpbcpw

kmenkv_dn: bpIva sku¯v CuÌv- sku¯v shÌv Iemtaf¡v Cóv kmenkv_dnbnð Xncioebpbcpw. cmhnse 9aWn¡v Bcw`n¡pó scPnkvs{äj\p tijw doPnbWð {]knUâv- {io tdmPntam³ hÀKoknsâ A²y£Xbnð \S¡pó DXvLmS\ NS§nð kmenkv_dn tabÀ sIu\vkneÀ s]\n s{_u¬, bpIva {]knUâv- {io hnPn sI ]n XpS§nbhc apJymXnYnIfmbn ]s¦Sp¡póp. apóqtdmfw aÕcmÀ°nIÄ \mev thZnIfnembn AWn\nc¡pt¼mÄ doPnb¬ Iïn«pÅXnð ht¨ähpw henb Iemama¦¯n\p kmenkv_dn km£nbmhpw. C¡pdn Iemtaf¡v BXnt[bXzw hln¡pó kmenkv_dn aebmfn Atkmkntbj³ hn]peamb skuIcy§fmWv Hcp¡nbn«p

tIw{_nUvPnð tUm. A¸p kndnb¡v \bn¡pó
ss\äv hnPnð 24 \p

ssZhm\p`h¯nð \ndªv PohnXw {InkvXphn\mbn cq]s¸Sp¯phm³ A\p{KloXamhpó cm{Xn Bcm[\ \hw_À 24 \p RmbdmgvN tIw{_nUvPnð sh¨v \S¯s¸Spóp. {]ikvX hN\ {]tLmjI\pw, A\p{KloX sIu¬knedpamb tUm. A¸p kndnb¡v ss\äv hnPnð \bn¡pw. BXpc tkh\ cwK¯v {]hÀ¯n¡sh X³sd PohnXw ]qÀ®ambn Bßob \thm¯m\¯n\mbn amän sh¨ {]apJ {]`mjI\pw, {]mÀY\m ip{ipjIfnse hcZm\hpamb tUm A¸p \bn¡pó cm{Xn Bcm[\ tIw{_nUvPnð Bßob \ndthIpw.

hnizmkhÀjmNcWw : tkmPn A¨³ Cw¥ojnepÅ
ip{ipjbpambn tSm«³lmanð

s_ÀanwKvlmw cïmw i\nbmgvN I¬sh³j\nð Cw¥ojnepÅ ip{ipjbnð ]s¦Sp¯ Cw¥ojv kv]oInwKv hyànIfpsS {]tXyI B{Kl{]Imcw _lp. tkmPnA¨³ tSm«³lmanepÅ It¯men¡m tZhmeb¯nð, \hw_À ]Xn\ôm XobXn shÅnbmgvNv sshIptócw Bdp aWn apXð H³]Xp aWn hsc Cw¥ojnepÅ ip{ipj \S¯póp.

A`ntjI \ndhnð, Ir]bpsS \oÀ¨mð Hgp¡n
eï³ I¬sh³j³, A\p{Kl§fpsS Zn\w hnizmknIÄ¡p \ðIn

cmhnse F«p aWn apXð _mÀInwKv hÀjn¸v hnñ lmfnð Bcw`n¨ ip{ipjIÄ Fkv.H.C.bnð ]s¦Sp¯ bphP\§Ä ]cn.A½bv¡p kaÀ¸n¨v P]ame ip{ipj AÀ¸n¨p. sklntbm³ bp.sI.bpsS t\XrXz¯nð \Só ip{ipjIÄ _lp. tkmPn Hmen¡e¨sâ _Ô\ {]mÀ°\tbmsS Bcw`n¨t¸mÄ Xsó A`ntjI iànbmð I¬sh³j³ sksâÀ \ndªp. tkmPn A¨sâ apJy ImÀanIXz¯nð AÀ¸n¨ Znhy_en A£cmÀ°¯nð ssZhm\p`mh¯nsâbpw, ssZhkmón ²y¯nsâbpw \nanj§fmbn. _lp. hn³skâv A¨\pw (anð lnð skmsskän), _lp. sska¬ IñS A¨\pw (]ôm_v anj\dn) klImÀ½nIcmbncpóp.

HIGHLIGHTS

men and women husband watches wife cheat
men and women infidelity in marriage husband watches wife cheat
men and women husband watches wife cheat
&ad=125" target="_blank" >

Nn{X-bv-s¡m-¸w ]m-Sn N-{µ-te-J-bv-¡v a-säm-cp kz-]v-\-km-£m-Xv-Imcw

a-e-bm-f-¯n-sâ hm-\-¼m-Sn sI.Fkv. Nn-{X-bv-s¡m-¸w H-cp ]m«v. cm-P-lw-k-ta F-óv Xp-S-§p-ó Nn-{X B-e-]n-¨ Km-\w ]m-Sn tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-fn-I-fp-sS lr-Z-b-¯nð Ip-fnÀ-a-g s]-¿n-¨v {]-i-kv-Xn-bn-te-¡p-bÀ-ó N-{µ-te-J-sb-ó ho-«-½-bp-sS G-ähpw hen-b kz-]v\w. A-Xpw Có-se km-£m-Xv-I-cn-¡-s¸«p. a-I\pw `À-¯m-hn-\p-sam-¸w sN-ssó-bn-se-¯n A-hn-sS H-cp Ìp-Un-tbm-bnð h-¨m-bn-cp-óp sd-t¡m-UnMv. Sn. tPm¬ kw-hn-[m-\w sN-¿p-ó ln-kv s\bnw Cu-kv tPm¬ F-ó Nn-{X-¯n-\v th-ïn-bm-Wv Xm-tem-ew Xm-tem-ew Ip-ªn-¡m-t

Bjkv t{Sm-^nþ Hm-ko-kv So-ambn

Cw-¥-ïn-s\-Xn-tc A-Sp-¯-bmgv-N B-cw-`n-¡p-ó Bj-kv ]-c-¼-c-bv-¡p-Å Hm-kv-t{S-en-b³ So-an-s\ {]-Jym-]n¨p. t]-kÀ an-¨ð tPm¬-k¬ So-anð Xn-cn-sI-sb¯n. Cw-¥-ïnð \-S-ó Bj-kv ]-c-¼-c-¡n-sS Cw-¥o-jv B-cm-[-I-cnð \nóv G-sd I-fn-bm-¡ð t\-cn« tPm-¬k-sW So-anð \n-óv ]p-d-¯m-¡n-bn-cpóp. ]n-óo-Sv G-I-Zn-\-§-fn-se an-I-¨ {]-I-S-\-t¯m-sS Xn-cn-sI h-cp-I-bm-bn-cpóp Cu t]kÀ. ssa-¡nÄ ¢mÀ-¡m-Wv Iym-]v-ä³. {_n-kv-s_-bn-\nð \-hw-_À 21\m-Wv B-Zy sS-Ìv.

i{XptZmjw: hn.Fkv. ANypXm\µ\v ap«nd¡ð hgn]mSv-

i{XptZmj]cnlmc¯n\pw BtcmKy¯n\pambn kn.]n.Fw. apXnÀó t\Xmhv hn.Fkv. ANypXm\µ\v ap«nd¡ð hgn]mSv. i\nbmgvN D¨bv¡v 12\v KpcphmbqÀ Xncpsh¦nSmNe]Xn t£{X¯nembncpóp hgn]mSv. hn.FÊnsâ aI³ Acp¬IpamdmWv IpSpw_ktaXw F¯n hgn]mSpIÄ \S¯nbXv. hn.FÊn\pthïn cïv ap«pIfpw Acp¬Ipamdn\v i{Xpkwlmcw AS¡apÅ ap«pIfpw \S¯n.

men and women husband watches wife cheat
&ad=158" target="_blank" >

kmdm½ tPm¬ lqÌWnð \ncymXbmbn

tIm«bw Iªn¡pgn Ceªn¡ð ]tcX\mb C.hn. tPmWnsâ `mcy kmdm½ tPm¬ (86 hbkv) \hw_À F«n\v shÅnbmgvN lqÌWnð \ncymXbmbn. shñqÀ {InkvXy³ saUn¡ð tImfPnð \nópw \gvkwKv _ncpZw ]qÀ¯nbm¡nb BZy _m¨nse AwKamWv ]tcX. ZoÀLhÀj§Ä(1975þ1993) _mÄ«ntamdnepÅ {^m¦ven³ kvIzbÀ tlmkv]näenð Ìm^v \gvkmbn tkh\a\pjvTn¨p.

kz´w hr-jv-Ww B-Wn-b-Sn-¨v X-d-bnð X-d-s¨m-cp {]-Xn-tj[wþ hoUntbm ImWmw

]p-Xp-a-bmÀ-ó {]-Xn-tj-[ co-Xn-IÄ I-sï-¯n A-Xv A-h-X-cn-¸n-¨v tem-I {i-²- B-IÀ-jn-¡m³ Nn-eÀ-¡v {]-tXy-I I-gn-hp-ïv. d-jy-¡m-c\m-b H-cp I-em-Im-c³ F-´m-bm-epw Cu hn-`m-K-¯nð DÄ-s¸-Sp-ó H-cm-fm-sW-óv I-gn-ª Znh-kw hy-à-ambn. kz-´w hr-jv-W-w B-Wn-b-Sn-¨v X-d-bnð X-d-¨p-h-¨m-bn-cp-óp ]qÀ-W \-á-\m-bn t]ym-«À ]-sh³-kv-In F-ó Cu I-em-Im-c³ {]-Xn-tj-[n-¨-Xv. d-jy-bn-se `-c-W-Iq-S-¯n-s\-Xn-tc-bm-bn-cpóp Cu hy-Xykv-X {]-Xn-tj[w. \q-dp-I-W-¡n-\v k-µÀ-i-IÀ t\m-¡n \nð-s¡ d-jy-bn-se tamkv-tIm-bn-ep-Å N-cn-{X

t^kv-_p-¡v Im-ap-I³ D-t]-£n-¨p, 14Im-cn- Xq-§n-a-cn¨p

tkm-jyð ao-Un-b-bp-sS Zq-jy-^-e-§Ä-¡v a-säm-cp D-Zm-lc-Ww IqSn. t^-kv-_p-¡v h-gn ]-cn-N-b-s¸-«v {]-W-b-¯n-emb 14Imcn Im-ap-I³ D-t]-£n-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-óv Xq-§n-a-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. _mw-¥q-cn-em-Wv kw-`-hw. H-¼Xmw ¢mkv hn-ZymÀ-Yn-\nbm-b s]¬-Ip-«n-bm-Wv Xq-§n-a-cn-¨Xv. Cu hÀ-jw sk-]v-äw-_-dn-em-Wv a-t\m-Pv Ip-amÀ F-ó-bm-fp-am-bn s]¬-Ip-«n t^-kv-_p-¡v h-gn ]-cn-N-b-¯n-em-Ip-óXv. sb-e-l-¦-bn-se ti-jm-{Zn-]p-cw tIm-tf-Pn-se _n-tImw hn-ZymÀ-Yn-bm-b a-t\m-Pv A-b-¨ {^-ïv-kv dn-Iz-Ìv kzo-I-cn-¡p-I-bm-bn-cp

  NmÄ-kn\pw Im-anñ-bv¡pw tI-c-f-¯nð A-Xn-Kw-`o-c kzo-I-cWw, C-óv B-Xn-c-¸-Ånbpw hm-g-¨mepw k-µÀ-in-¡pw, cm-{ã-]-Xn-s¡m-cp-¡p-ó kpc£!

  B-Zy Zn\w I-Y-I-fnbpw `-c-X-\m-Sy-hpw I-f-cn-¸-bäpw I-ïv hn-kv-a-bn-¨ NmÄ-kv cm-P-Ip-am-c-\bpw Im-anñ ]mÀ-¡dpw tI-c-f-¯n-se X-§-fp-sS cïmw Zn-\w B-Xn-c-¸Ån, hm-g-¨mð hn-t\m-Z kôm-c tI-{µ-§-fnð sN-e-h-gn-¡pw. C´ym k-µÀ-i-\-¯n-sâ `m-K-am-bn \m-ev Znh-kw tI-c-f-¯nð sN-e-h-gn-¡m³ C-ó-se-bm-Wv NmÄkpw Im-anñbpw s\-Sp-¼m-ti-cn- FbÀ-t]mÀ-«nð {]-tXy-I hn-am-\-an-d-§n-b-Xv. C-´y³ k-a-bw D-¨-bv¡v 1.35\v hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se¯n-b C-cp-h-scbpw kw-L-s¯bpw a{´n sI. _m-_p-hn-sâ t\-Xr-Xz-¯nð kzo-Ic-Ww \ðIn. ]n-ó

  Szn-ä-dpw tÌm-¡v-amÀ-¡-änðþ H-cp a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð 25_n-ey¬ tUm-fÀ aq-ey-hÀ[\!

  tkm-jyð ao-Un-b-I-fnð {]-ap-Jamb Szn-ädpw {][m-\ F-Xn-cm-fn-Ifm-b t^-kv-_p-¡n-sâ ]m-X ]n-´p-SÀ-óv Hml-cn hn-]-Wn-bnð. I-gn-ª-hÀ-jw tÌm-¡v F-Iv-kv-tN-ôv A-c-t§-ä-¯nð t^-kv-_p-¡n-\v kw-`-hn-¨ X-IÀ-ó XpS-¡w X-só-bmIpw Szn-ä-dn-\p-ap-ïm-Ip-I-sb-óv I-W-¡p-Iq-«n-b-hÀ sX-äm-sW-óv B-Zy Zn-\w X-só sX-fnªp. Hm-l-cn- hn-]-Wn-bn-en-d§n-b B-Zy-Zn-\am-b Có-se BZy H-cp a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð Cu ssa-t{Im-t»m-Kn-Mv ssk-än-sâ aq-eyw 25_n-ey¬ tUm-fÀ hÀ-[n-¨p.

  men and women infidelity in marriage husband watches wife cheat
  men and women My girlfriend cheated on me husband watches wife cheat

  tPmÀPv ]pfn¦mSnsâ t\mhen\p amÀ]m¸bpsS Biw-k

  `mcX¯nse ]cnhÀ¯nX ss{IkvXhÀ A\p`hn¡pó \oXn\ntj[w {]tabam¡n tPmÀPv ]pfn¦mSv FgpXnb ]cnhÀ¯nX³ Fó t\mhensâ Cw¥ojv ]cn`mj Zn I¬thÀ«v h¯n¡m\nð {^m³knkv ]m¸mbpsS ssIIfnse¯n.

   temI{_mâmbn amdm³ X¿msdSp¯v- B³kv-; ssZh¯nsâ ssIs¿m¸p ]Xnª ssI]pWyhpambn Aó½

   പാലായിലെ പ്രശസ്തമായ കൊട്ടുകാപ്പള്ളി തറവാട്ടിലേയ്ക്ക് മിന്നുകെട്ടി വരുമ്പോഴും അടുക്കള അന്യമായിരുന്നു അന്നമ്മയ്ക്ക്. പക്ഷേ, പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ മലയാളിയുടെ അടുക്കളയിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒട്ടേറെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആ കൈപുണ്യത്തില്‍ ജന്മമെടുത്തു. അന്നമ്മ ജോസഫ് കൊട്ടുകാപ്പള്ളി. ബേക്കറി രംഗത്തും കറിപൗഡര്‍ വിപണിയിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം. രുചികൂട്ടിലെ പാലാ ടച്ചെന്നു അന്നമ്മ ജോസഫിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. യാഥാസ്ഥിതിക കത്തോലിക്കാ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും വ്യവസായ രംഗത്ത് ശോഭിക്കുന

   &ad=133" target="_blank" >

   ]Xn-\m-bn-c-§-fp-sS Po-h-s\-Sp-¯ l-bm³ hn-b-äv-\m-anðþ cmPyw \-Sp-¡-¯nð, Icf-en-bn¡pw hoUntbm ImWmw

   ^n-en-ss¸³-knð B-ª-Sn-¨ Np-g-en-s¡m-Sp-¦m-äv l-bm³ hn-b-äv-\m-an-se¯n. ^n-en-ss¸³-knð 40 e-£-t¯m-fw P-\§-sf Zp-cn-X-¯n-em¡n-b l-bm³ se-bv-sä Zzo-]nð am{Xw ]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw t]-cp-sS Po-h-s\-Sp-¯p-sh-óm-Wv I-W¡v. cm-Py-am-sI t\m-¡p-t¼mÄ Po-h³ \-jv-S-s¸-«-h-cp-sS F-®w Imð-e-£-t¯m-f-am-Ip-sa-óv kqN-\. `q-an-bnð B-ª-Sn-¨ Np-g-en-¡m-äp-I-fnð G-ähpw ITn-\am-b Np-g-en-¡m-äm-Wv l-bm³. ^n-en-ss¸³-kv Xo-cw hn-«v hn-b-äv-\m-an-te-¡v l-bm³ F-¯n-b-Xm-bm-Wv dn-t¸mÀ-«v. cm-Py¯pw e-£-¡-W-¡n-\v B-fpI-sf am-än

   O¯n-kv-K-Vnð thm-s«-Sp-¸v ]p-tcm-K-an-¡póp, am-thm-bn-kv-äv B-{I-a-W-w Xp-S-cp-óp

   I\¯ kpc£bnð O¯okvKVv \nbak`m XncsªSp¸n-sâ Hómw L-« thm-s«-Sp-¸v ]p-tcm-K-an-¡póp. am-thm-bn-kv-äp-IÄ A-§n-§v B-{I-a-W-§Ä \-S-¯póp. Z-Þ-Im-c-Wy-bnð kp-c-£m-hml-\w B-{I-an-¨ am-thm-bn-kv-äp-IÄ Có-se Imw-K-dnepw kn-Xn-cw ta-J-e-bnepw B-{I-Ww \-S-¯n-bn-cpóp. Imw-K-dnð Xn-c-sª-Sp-¸v Uyq-«n-s¡-¯n-b-h-sc-bm-Wv B-Iv-an-¨Xv. t]m-fn-Mv km-a-{Kn-IÄ \-in-¸n¨p. cm-Pv-\-µ-Km-hv Pnñn-bn-se A-ôv a-Þ-e-§-fn-se-¡p-Å Xn-c-sª-Sp-¸v d-±m¡n. Z-Þ-Im-c-Wy-bn-se B-{I-a-W-¯nð H-cp _n-F-kvF-^v P-hm-\p ]-cp-t¡äp. B-{I-a-W-

   K-{_ntb-e sF-ÉÀ hn-izkp-µcn

   Cu hÀj-s¯ an-kv bq-Wn-th-gvkv (hn-izkp-µcn) ]-«w sh-\n-skz-e-¡m-cn K-{_ntb-e sF-ÉÀ¡v. tamkv-tIm-bnð \-S-ó kuµ-cy a-Õ-c-¯nð 85 cm-Py-§-fnð \n-óp-Å kp-µ-cn-am-sc ]n-´-Ån-bm-Wv C-cp-]-¯-ôp-Im-cnbm-b K-{_ntb-e In-co-Sw kz-´-am-¡n-bXv. Ignª Bdp hÀj¯n\nsS CXp aqómw XhWbmWv sh\ntkzebnð \nóp ankv bq\nthgvkmbn sXcªSp¡s¸SpóXv. Ignª hÀjs¯ ankv bqWnthgvkv Atacn¡bpsS Henhob IÄt]m K{_ntbe¡p IncoSw ssIamdn. ankv kvs]bn³ ]{Sojy bpdo\ tdm{UnKkv Hómw d®d¸pw ankv CIztUmÀ tIm¬Ì³k _bvkv 2mw d®d¸pam-bn. C-´y-³ kpµ-cn

   men and women infidelity in marriage husband watches wife cheat
   &ad=134" target="_blank" >

   bp-sI-bnð hn-hm-ln-X-cm-Im³ t]m-Iptóm, N-S-§n-\n-S-bnð Xsó t_mÀ-UÀ t]m-eo-kv \n§-sf s]m-¡n-tb¡mw

   \m-«n-te-¡v t]m-bn A-hn-sS h-¨v hn-hm-ln-X-cm-Im³ _p-²n-ap-«p-sï-¦nð C-hn-sS hn-hm-lw \-S-¯n-tb-¡m-sa-óv \n-§Ä B-tem-Nn-¡p-óp-tïm. F-ómð- \n-ch-[n ap³-I-cp-X-ep-I-sf-Sp-t¡-ïn h-cpw. A-sñ-¦nð t_mÀ-UÀ t]m-eo-kv cw-K-s¯-¯n hn-hm-lw X-só ap-S-¡m\pw \n-§-sf A-d-kv-äv sN-¿m\pw h-sc km-[y-X-bp-ïv. {]-tXy-In¨pw bq-tdm-]y³-Imcm-b B-sc-sb-¦n-ep-am-Wv Pohn-X ]-¦m-fn-I-fm-¡p-ó-sX-¦nð G-sd kq-£n-¡p-Ibpw thWw. A-sñ-¦nð ssN-\o-kv bp-h-Xnbm-b an-bmshm Kp-thm-bv¡pw C-äm-en-b³ bp-hmhm-b am-kn-sam kn-bm-_m-än-\n¡p

   NmÄkpw Im-anñ-bpw E-jn-tI-inð, \mev Zn-\w tI-c-f-¯nð- = hoUntbm ImWmw

   {_n-«o-\n-se A-Sp-¯ In-co-S-h-Im-inbm-b NmÄ-kv cm-P-Ip-am-c\pw `m-cy U¨-kv Hm-^v tIm¬-shð Im-anñ ]mÀ¡À _uÄkpw H¼-Xv Zn-\w \o-fp-ó C-´y³ ]-cyS-\w B-cw-`n¨p. E-jn-tI-inð k-\ym-ko-k-\ym-kn-\n-am-cp-sS-sbm-¸w ln-µp-a-Xm-Nm-c-{]-Im-c-ap-Å N-S-§p-I-fnepw Bc-Xn D-gn-b-enepw ]-s¦-Sp-¯m-Wv A-hÀ k-µÀi-\w B-cw-`n-¨Xv. Kw-Km \-Zo-Xo-c-¯p-Å ]p-Wy-\-K-c-am-b E-jn-tI-inse ]-c-amÀ-Yv \n-tI-X³ t£-{X-¯n-em-bn-cp-óp N-S-§pIÄ. C-h-cp-sS k-µÀi-\w {]-am-Wn-¨v sU-dm-Uq-Wn-epw E-jn-tI-inepw I-\-¯ kp-c-£ H-cp-¡n-bn-cpóp

    men and women infidelity in marriage husband watches wife cheat

    PÀa³ kbânÌv lrZbmLmX¯nsâ Po³ IWvsS¯n

    PÀa³Imcmb cWvSv kbânÌpIÄ lrZbmLmXw DWvSm¡póXnsâ Po³ IWvsS¯n. GXmWvSv 15 iXam\w lrZbmLmXhpw Cu Po³ aqeamWv DWvSmhpósXómWv ChcpsS shfns¸Sp¯ð.

    kv{XoI-sf _-em-Õw-K-¯nð \n-óv c-£n-¡m³ Bân td-¸v A-ïÀ-sh-b-dpIÄþ C-Xp-sIm-ïv c-£-bp-tïm, hoUntbm ImWq

    kv-{Xo-IÄ-s¡-Xn-tc-bpÅ ssewKn-I A-{I-a-§Ä Zn-\w-{]-Xn hÀ-[n-¨p-h-cp-ó Im-e-am-WnXv. C-t¸m-gnXm Cu A-{I-a-§-fnð \n-óv Ah-sc c-£n-¡m³ H-cp {]-tXy-I A-ïÀ-sh-bÀ A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-óp. \yq-tbmÀ-¡v kz-tZ-in-I-fm-b dq¯v, bp-hmð F-óo c-ïv bp-h-Xn-I-fm-Wv B A-ïÀ-sh-b-dp-IÄ A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. H-cp Iymw-s]-bv³ h-gn C-Xn-sâ hy-h-km-bn-Im-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å \nÀ-am-W-¯n-\v ]-Ww I-sï-¯m³ C-hÀ {i-an-¨v Xp-S§n. C³Un-tKmtKm Fó ssk-äv h-gn \-S-¯p-ó Iymw-s]-bv³ e-£y-an-«n-cp-ó 50000 tUm-f-dnð 37000 tUm-fÀ C-X

    20000 ]u-ïn-sâ lmw-]-dn-\v _-Z-em-bn 500 ]u-ïn-\v lmw-]Àþ {In-kv-a-kv hn-]-Wn-sb sR-«n-¨v BðUn

    {In-kva-kv A-Sp-¯-tXm-sS kq-¸À-amÀ¡-äv h-¼-òmÀ h³ Hm-^-dp-I-fp-am-bn P-\§-sf B-IÀ-jn-¡m³ I-¨-sI-«n C-d-§m³ Xp-S-§n-bn-cn-¡p-óp. ]p-Xp-Xm-bn h-cp-ó Hm-^-dp-I-fnð G-h-tcbpw sR-«n-¨ Hm-^À ap-tóm-«v h-¨n-c-n-¡pó-Xv Bð-Un. 20000 ]u-ïn-\v l-tcm-Uv-kv \ðIn-b lmw-]-dn-\v _-Z-em-bn A-tX D-Xv-]-ó-§-sfñmw A-S§n-b lmw-]À sh-dpw 540.30 ]u-ïn-\v hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv do-s«-bnð `o-a-òm-cnð ap-¼\m-b BðUn. {Km³-Uv {Ip jmw-s]-bv³, 6.5 In-tem-{Kmw `m-cw h-cp-ó skdmt\m lmw, Nokv, ao-äv Xp-S§n-b \n-ch-[n

    Top