tIw{_nUvPnð tXmakv- sNdnbm\pw IpSpw_¯n\pw
kvt\tlmjvaf bm{Xbb¸v \evIn

യു കെ യില്‍ നിന്നും പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി അബുദാബിയിലേക്ക്പുറപ്പെടുന്ന തോമസ് ചെറിയാനും (ടോജോ) കുടുംബത്തിനും കേംബ്രിഡ്ജില്‍ സ്‌നേഹോഷ്മളമായ യാത്രയയപ്പ് നല്കി. കേംബ്രിഡ്ജ് സെന്റ് ഫിലിഫ് ഹോവാര്‍ഡ് കാത്തലിക്ക് കമ്മ്യുനിട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരുക്കിയ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങില്‍ ഇടവക വികാരി മോന്‍സിഞ്ഞോര്‍. യുജിന്‍ ഹര്‍ക്‌നെസ്സ്, ഈസ്റ്റ് ആന്ഗ്ലിയാ സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ ചാപ്ലിന്‍ റവ.ഫാ. മാത്യു വണ്ടാലക്കുന്നേല്‍,സെന്റ് തോമസ് കാത്തലിക്ക് ഫോറം കണ്‍വീനര്‍ അപ്പച്ചന്‍ കണ്ണഞ്ചിറ, കേംബ്രിഡ്ജ് സീറോ മലബാ


s_Àan§vlmw cïmw i\nbmgvN I¬sh³j³
H³]Xmw XobXn

hnimknIÄ {]XymitbmsS Im¯ncn¡pó cïmw i\nbmgvN I¬sh³j³ \msf, s_Àan§vlmw _tYð sksâdnð cmhnse F«p apXð sshIptócw \mep hsc \S¡pw. Fkv. H. C. bnð ]s¦Sp¯ bphP\§Ä P]ame sNmñn I¬sh³j³ ]cn.A½bv¡p kaÀ¸n¡pw. sklntbm³ bp. sI. bpsS t\XrXz¯nð \S¡pó ip{ipjIfnð, ]cn.It¯men¡m k` {]tXyIambn \hw_À amkw A\pkvacn¡pó kIe hnip²cptSbpw a[yØhpw, IpSpw_§fnð \nópw acn¨p t]mb kIescbpw HmÀ¯v {]mÀYn¡póp.


bpIva sku¯v CuÌv- sku¯v
shÌv Iemtaf¡v Cóv Xncioebpbcpw

kmenkv_dn: bpIva sku¯v CuÌv- sku¯v shÌv Iemtaf¡v Cóv kmenkv_dnbnð Xncioebpbcpw. cmhnse 9aWn¡v Bcw`n¡pó scPnkvs{äj\p tijw doPnbWð {]knUâv- {io tdmPntam³ hÀKoknsâ A²y£Xbnð \S¡pó DXvLmS\ NS§nð kmenkv_dn tabÀ sIu\vkneÀ s]\n s{_u¬, bpIva {]knUâv- {io hnPn sI ]n XpS§nbhc apJymXnYnIfmbn ]s¦Sp¡póp. apóqtdmfw aÕcmÀ°nIÄ \mev thZnIfnembn AWn\nc¡pt¼mÄ doPnb¬ Iïn«pÅXnð ht¨ähpw henb Iemama¦¯n\p kmenkv_dn km£nbmhpw. C¡pdn Iemtaf¡v BXnt[bXzw hln¡pó kmenkv_dn aebmfn Atkmkntbj³ hn]peamb skuIcy§fmWv Hcp¡nbn«p


tIw{_nUvPnð tUm. A¸p kndnb¡v
\bn¡pó ss\äv hnPnð 24 \p

ssZhm\p`h¯nð \ndªv PohnXw {InkvXphn\mbn cq]s¸Sp¯phm³ A\p{KloXamhpó cm{Xn Bcm[\ \hw_À 24 \p RmbdmgvN tIw{_nUvPnð sh¨v \S¯s¸Spóp. {]ikvX hN\ {]tLmjI\pw, A\p{KloX sIu¬knedpamb tUm. A¸p kndnb¡v ss\äv hnPnð \bn¡pw. BXpc tkh\ cwK¯v {]hÀ¯n¡sh X³sd PohnXw ]qÀ®ambn Bßob \thm¯m\¯n\mbn amän sh¨ {]apJ {]`mjI\pw, {]mÀY\m ip{ipjIfnse hcZm\hpamb tUm A¸p \bn¡pó cm{Xn Bcm[\ tIw{_nUvPnð Bßob \ndthIpw.

Hmkv{Snb³ Iv\m\mb kwKaw lwKdnbnð kwLSn¸n¨p

Hmkv{Snb³ Iv\mb Im¯enIv IayqWnänbpsS t\XrXz¯nð lwKdnbnse slhnävknð HtÎm_À 31, \hw_À 1,2,3 XobXnIfnð IpSpw_ kwKaw kwLSn¸n¨p. ap¸¯n\mev IpSpw_§fnð \nópambn \qän Ccp]tXmfw t]À kwKa¯nð ]s¦Sp¯p.


HsFknkn \memaXv "t¥m_ð aoäv
2015' HmKÌv 20 apXð 23 hsc PÀa\nbnð

HmhÀkokv C´y³ IĨdð tIm¬{Kkv (HsFknkn) \memaXv t¥m_ð kt½f\w PÀa\nbpsS XeØm\ \Kcamb _Àen\nð \S¡pw. 2015 HmKÌv 20 apXð 23 hscbmWv ]cn]mSnIÄ \S¡póXv. tZmlbnð \Só {]Ya HsFknkn. Kvtfm_ð P\dð t_mUn aoänwKnð sI]nknkn {]knUâv ctaiv sNón¯ebmWv C¡mcyw {]Jym]n¨Xv. IqSmsX bqtdm]y³ doPnbWð kt½f\w 2014 PqWnð eWvS\nepamWv kwLSn¸n¡pI. P\dð t_mUn aoänwKnð bqtdm]y³ cmPy§fnse HsFknknbpsS {]hÀ¯\§Ä hn]peam¡m\pw H¸w iàns¸Sp¯m\pw bqtdm¸v HsFknkn tImHmÀUntUäÀ Pn³k¬ F^v. hÀKokns\ (PÀa\n) sI]nknkn {]knUâv NpaXes¸Sp¯n.


temIs¯ I®ocWnbn¨ henb CSbsâ
kvt\l Npw_\w

"\n§fnð Hóam\mIm³ B{Kln¡póh³ FñmhcpsSbpw Zmk\pw, Ffnbh\pw BIWw'. h¯n¡m\nse hnip² ]t{Xmknsâ NXzc¯nð ]Xnhpt]mse hnizmknIÄ¡nSbneqsS ]m¸msamss_enð ISóphó {^m³knkv amÀ]m¸bpsS apónð Gähpw kvt\lw BhiyapÅ hyàn hoðsNbdnencn¡póp. H«pwXmakn¨nñ hWvSnbnð\nópw NmSnbnd§n Xsó Hóp ImWphm\mbn e£¯ntemcph\mbn Im¯ncpó icocw apgph\pw apgIfmð hnIrXamb (\yqtdm^nt{_m asämknkv) B Ffnb ktlmZcs\ sI«n]nSn¨p kvt\lNpw_\w \ðIn. am{Xhpañ B ktlmZc\pthWvSn {]mÀYn¡pIIqSn sNbvXp.


]mcoknð s\t¸mfnbsâ hnð]{Xw tee¯n\v

{^m³knsâ ]gb N{IhÀ¯n s\t¸mfnb³ t_mW¸mÀ«v Xbmdm¡nb hnð]{Xw tee¯n\p hbv¡póp. ]mcoknð \S¡pó tee¯nð CXn\v 162,000 tUmfsd¦nepw In«psaómWv {]Xo£.

hnâÀ I¸v Szânþ20 {In¡äv
SqÀWsaâv Umfknð Bcw`n¨p

temwKvtlm¬ {]oanbÀ eoKv kwLSn¸n¡pó hnâÀ I¸v Szânþ20 {In¡äv SqÀWsaâv \hw_À H¼Xn\v (i\n) akvInäv {In¡äv {KuWvSnð Bcw`n¨p. DZvLmS\ aÕc¯nð sdbvtUgvkpw hmcntbgvkpw X½nð Gäpap«nbt¸mÄ hnPbw hmcntbgvkn\mbncpóp.


sIm«mc¡cþ ]p\eqÀ `{Zmk\ NpaXe
tUm. bpbm¡nw amÀ Ipdntemkn\v

aÀt¯m½ k`bnð ]pXnbXmbn cq]oIcn¨ sIm«mc¡c ]p\eqÀ `{Zmk\ F¸nkvtIm¸bmbn ssdäv tUm. bpbm¡nw amÀ Ipdntemkns\ \nban¨psImWvSpÅ HutZymKnI Ið¸\ t\mÀ¯v Atacn¡ bqtdm¸v `{Zmk\ CShIbnð \hw_À 10 \v (RmbÀ) IpÀ_m\ at[y hmbn¨p.


"aebmf IhnX Atacn¡bnð' em\m
I¬h³j\nð IhnXm skan\mÀ

Xm¦vkv KnhnwKv hos¡³Unð jn¡mtKmbnse tlm«ð sjdm«Wnð sh¨v \S¡pó em\m I¬h³j\nð Atacn¡bnse aebmf IhnXIsf ASnØm\am¡n NÀ¨m skan\mÀ kwLSn¸n¡póp. "aebmf IhnX Atacn¡bnð: hfÀ¨bpsS ]XnämWvSpIÄ' Fóv \maIcWw sNbvXncn¡pó skan\mdnð Ignª Zim_vZ§fnse Atacn¡³ aebmfnIfpsS IhnXIfneqsS Hcp ]T\bm{XbmWv hn`mh\w sNbvXncn¡póXv.


t^mabpsS bwKvs{]m^jWð k½nänð hnZy
IntjmÀ kwkmcn¡póp

temI¯nse H«pan¡ cmPy§fnepw ]SÀóp InS¡pó _nÊn\Êv irwJebmb tPm¬k¬ &tPm¬k¬ I¼\nbnse lyqa³ dntkmgvkv ta[mhn hnZyIntjmÀ, t^mabpsS Gähpw ]pXnb kwcw`amb "b§v s{]m^jWð k½nän'ð kwkmcn¡póp.

t^m¡kv Ipsshäv tPm¬ BÀSvkns\
BZcn¨p

t^mdw Hm^v ImUv bqtkgvkv (t^m¡kv Ipsshäv) Ipsshäv aebmfn kaql¯nsâ hnhn[ taJeIfnse {]KÛsc BZcn¡póXnsâ `mKambn GgmaXv t^m¡kv s^Ìv thZnbnð Ipsshänse {]apJ Nn{XImc\pw Imcnt¡¨À cN\bneqsS enwI _p¡ Hm^v dn¡mÀUnte¡v {]thin¡phm³ tbmKy\mbncn¡pó tPm¬ BÀSvkv, Iem`hs\ t{ibwkv IpamÀ FwFðF ^eIhpw s]mómSbpw \ðIn BZcn¨p.


_methZn Ipsshäv, ImcpWyw ]²XnbpsS
aqómw L« klmb[\w hnXcWw sNbvXp

Ipsshänse aebmfn Ip«nIfpsS kÀKthZnbmb _methZn Ipsshäv, X§fpsS \m«nse Btcmcpw klmb¯n\nñm¯ ktlmZc§Ä¡pthWvSnbpÅ klmb ]²Xnbmb "ImcpWyw' ]²XnbpsS aqómwL« [\klmbw hnXcWw sNbvXp.


XriqÀ Atkmkntbj³ Hm^v Ipsshäv
Ifn¡fw Ip«nIÄ¡mbn IpkrXn¡fw kwLSn¸n¨p

XriqÀ Atkmkntbj³ Ifn¡fw Ip«nIÄ¡mbn cWvSp Znhkw \oWvS Iym¼v kwLSn¸n¨p. apKfmbv dÌdâv lmfnð (^lmloð) h\nXmthZnbpw hmÀ¯mhn\nab I½nänbpw kwbpàambn kwLSn¸n¨ Iym¼nð 150 Hmfw Ip«nIÄ ]s¦Sp¯p.


HsFknkn dnbmZv tkm¬ I½nänbpsS
saw_Àjn]v Im¼bn\v XpS¡ambn

HsFknkn dnbmZv tkm¬ I½nänbpsS saw_Àjn]v Im¼bn\v XpS¡ambn. I¬ho\À ^ntdmkv \ne¼qÀ, ssk^v ImbwIpf¯n\v BZy t^mw \ðIn. {]knUâv \hmkvJm³ ]¯\m]pc¯nsâ A[y£Xbnð IqSnb tbmKw kn²mÀ°³ Bim³ DZvLmS\w sNbvXp. k¯mÀ ImbwIpfw, djoZv Nnt§men, hnPb³ s\¿män³Ic, apkvX^ ]mWvSn¡mSv, {]Imiv Xeticn, ssk\eÐo³, kp\nð t__n, \nkmÀ Iñd, kptcjv _m_p, \mkÀ sebvkv FónhÀ {]kwKn¨p.

{Inkvakv BtLmj¯nanÀ¸n\v XpS¡w Ipdn¨v
knwK¸qcnð aebmfn ItcmÄ kwLw

c£Isâ Xncp]ndhn Adnbn¨v ]mc¼cy X\nabnð hoSphoSm´cw Ibdnbnd§nbpÅ 2013se {Inkvakv Itcmfn\p knwK¸qÀ bmt¡m_mb CShIbnð CtXmsS XpS¡ambn.


sIknhnF ]¯maXv hmÀjnIw Ncn{X Xmfnte¡v

Iv\m\mb IayqWnän Hm^v hnIvtSmdnbbpsS ]¯maXv hmÀjnImtLmj§Ä Ncn{X¯nsâ `mKambn amdns¡mWvSv sað_Wnð Hcp ]p¯³ kqtcymZb¯n\v XpS¡ambn. \hw_À aqón\v sað_Wnse t^m¡\mÀ skâv amXyqkv ]Ånbnð hn. IpÀ_m\tbmSpIqSn Iv\m\mb IayqWnän Hm^v hnIvtSmdnbbpsS ]¯maXv hmÀjnI¯n\v Bßob ssNX\yw ]IÀóv dh. tUm. sPbnwkv tXm¸nensâ apJyImÀanI¯nð Bcw`n¨p.


hqtfmwtKmwKnse _mUvan⬠SqÀWsaâv Unkw_À
Ggn\v; Hcp¡§Ä ]ptcmKan¡póp

Hmkvt{Senbbnse aebmfn kwLS\bmb Cehmc aebmfn Atkmkntbjsâ (sFFwF) t\XrXz¯nð \yq ku¯v shbnðknse aebmfnIÄ¡mbn _mUvan⬠SqÀWsaâv \S¯póp. Unkw_À Ggn\v hqtfmwtKmwKnse _oä¬ ]mÀ¡v ejÀ skâdnð D¨bv¡v 12 apXemWv aÕc§Ä. U_nÄkv hn`mK¯nð \S¯pó SqÀWsaânð \yq ku¯v shbnðknse Fñm aebmfn SoapIÄ¡pw ]s¦Sp¡mhpóXmsWóv sFFwF `mchmlnIÄ Adnbn¨p.


{]hmkn t¥m_ð kwKaw s\Sp¼mticnbnð
Unkw_À 29\v

t¥m_ð {]hmkn kwKaw þ 2013 Unkw_À 29\v s\Sp¼mticn A¯mWn tlm«ð FbÀ en¦v Imknknð \S¡pw. Hmkvt{Senb, bpsI, Im\U, bpFkvF, \yqknem³Uv, B{^n¡³ cmPy§Ä, KÄ^v \mSpIfnð\nópÅ {]Xn\n[nIÄ kwKa¯nð ]s¦Sp¡pw.

{InkvXpPb´n tImfPnð PÌokv kt´mjv
slKvsUbpambn apJmapJw

{InkvXpPb´n tImfPnð ap³ kp{]owtImSXn PUvPnbpw ap³ IÀWmSI temImbpàbpamb PÌokv F³.kt´mjv slKvsUbpambn apJmapJw ]cn]mSn \S¯n.


skâv ¢mcäv tImfPnð tZiob skan\mÀ

skâv ¢mcäv tImfPnsâ B`napJy¯nð ZznZn\ tZiob skan\mÀ \S¯n. cmPys¯ DóX hnZym`ymk taJe t\cnSpó k¦oÀWamb {]iv\§sf Bkv]Zam¡n C³¢qkohv lbÀ FUypt¡j³ C³ C´y: AIvkkv, CIzpän, B³Uv Izmfnän Fó hnjb¯nembncpóp skan\mÀ. _mwKfqÀ bqWnthgvknän sshkv Nm³keÀ {]^._n.Xns½KuU skan\mÀ DZvLmS\w sNbvXp. Ctám ap³ sshkv Nm³kedpw \mjWð A{IUntäj³ B³Uv Akkvsaâv Iu¬knð(\mIv) ap³ UbdÎdpamb {]^. hn.Fkv.


{Inkvakv ItcmÄ aÕcw: cPnkvt{Sj³
20\v Ahkm\n¡pw

[Àamcmw skâv tXmakv s^mtdm\ tZhmeb¯nsâ B`napJy¯nð Unkw_À Hón\v \S¡pó {Inkvakv ItcmÄ aÕc¯nsâ (Imâmsä 2013) cPnkvt{Sj³ Cu amkw 20\v Ahkm\n¡pw. [Àamcmw ]mcnjv lmfnð cmhnse ]¯p apXð sshIptócw Bdp htcbmWv aÕcw \S¡pI.


tZhklmbw ]nÅbpsS PohnXw Ac§nte¡v

hnizmkhÀj kam]\t¯mS\p_Ôn¨v [Àamcmw tImfPnse sshZnIcpw {_tZgvkpw tNÀóp hmgv¯s¸« tZhklmbw]nÅbpsS hotcmNnX PohnXs¯ Bkv]Zam¡n cNn¨ \mSIw Ac§nte¡v. ImämSnaebnse cà\£{Xw Fó t]cnepÅ \mSIw 17þ\v sshIptócw 6.30\v [Àamcmw HmUntämdnb¯nemWv Act§dpóXv.

Home Top